finalister
skolledargalan 2021

Skolledargalan är en återkommande gala för skolledare. Här lyfter vi och hyllar framgångsrika skolledare från hela landet som ges ett välförtjänt erkännande.

Priset Årets Rektor kommer detta år att delas ut av Lärarstiftelsen & Lärarförbundet under andra former vid en annan tidpunkt. 
För mer information kontakta Anette Ek på Lärarförbundet Skolledare.

Årets DEMOKRATIARBETE

Prisvärd: MEET IN GRID  i samarbete med försvarsmakten

Denice Sverla

Vinnare

Ekebyhovs grundsärskola, Ekerö

Med höga förväntningar på skolans förmåga att ge alla elever makten över sitt lärande och sitt liv skapar Denice en verksamhet där olikheter berikar på riktigt. Människor som, oavsett sina förutsättningar, vågar, kan och tillåts påverka sitt lärande och därmed ta en plats i samhället är demokratins fundament. Med konkreta exempel som elevstyrda projekt och bokutgivning leder Denice från verksamhetens mitt med både systematik och hjärta.

DeniceSverla_edited_edited.jpg
_ALO3016_edited.jpg


Tuovi Silvola

Ängsmarkens förskola, Örnsköldsvik

Med kraften från ett helt yrkeslivs erfarenhet och en tydlig vision om barnets bästa i centrum, bygger Tuovi sitt ledarskap på en barnsyn som utgår från övertygelsen om det kompetenta barnet. Som ledare har hon förverkligat visionen om möjligheternas förskola, en förskola i tiden som är mer Ferrari än Volvo – en förskola att längta till.

Under Tuovis ledarskap blir förskolan en kulturell, demokratisk och social mötesplats där barnets alla hundra språk får blomstra.


Anette Bergmasth

Elinebergs förskolor, Helsingborg

"Med ett ledarskap som präglas starkt av demokratiska värderingar skapar Anette förutsättningar för medarbetare och barn att uppleva och leva reell demokrati. Genom att understryka att det barnen säger och visar är viktigt och på riktigt säkerställer Anette att barnen får och har tillgång rik variation av uttrycksmöjligheter. Hon betonar att ”vi som verkar inom förskolan är tjänstemän med ett regeringsuppdrag.”

 

Bergmasthannette_edited.jpg

Årets värdegrundsarbete

UlricaColliander_edited.jpg


Ulrica Colliander

Vinnare

karlbergs skola

"Ulrica har med ett systematiskt angreppssätt fått till ett värdegrundsarbete som genomsyrar hela verksamheten. Det finns en tydligt förankrad värdegrund som kännetecknas av Karlbergs skolas sex hjärtan och som är väletablerad hos elever, personal och vårdnadshavare."


Inan Senturk

Thorén business school, solna

"Inan är värdegrundsarbete personifierat. Hon har i arbetet också fått med sig personalen, eleverna och vårdnadshavarna. Genom att alltid finna nya vägar i värdegrundsarbetet har Inan visat vilka fantastiska möjligheter det finns för utveckling."

inansenturk.jpg


Denice Sverla

ekebyhofs grundsärskola

"Med höga förväntningar har Denice fått eleverna att prestera det som andra trott var omöjligt. Denice har med sin energi och entusiasm fått med sig personalen i ett förändringsarbete med fokus på elevernas förmåga snarare än deras hinder."

DeniceSverla_edited_edited.jpg

Årets digitaliseringsledare

Prisvärd: Atea Skola


Jenny Stanser

Vinnare

Södertälje kommun

Jenny har satt allt digitaliseringsarbete i kontexten av systematiskt kvalitetsarbete och hållit fokus på att utgå från vad som bidrar till högre kvalitet i undervisningen. Genom att i alla sammanhang upprätthålla idén om att prioritera det som gynnar elevers lärande så har hon lyckats skapa ett sammanhang där både chefer och medarbetare har haft tydliga vägledande principer att hålla sig till.

Thomas Kvist

Lomma kommun

Thomas har skapat förutsättningar för att utveckla digitaliseringen för barn och pedagoger. Han har i sitt tydliga och lyhörda ledarskap gjort rektorer och förskolepersonal delaktiga i hela processen och hållit fast vid de utstakade målen. Thomas får sina medarbetare och hela organisationen att växa och våga utmana sig själv. Han finns som stöd i det stora lika mycket som i det lilla.

Bild_edited.jpg
242401066_10158571704948181_6113636121197599627_n_edited.jpg

Camilla Flöijer

Hallstahammars kommun

Camilla leder digitaliseringen framåt genom att vara ett föredöme. Dels genom att själv arbeta digitalt, dels genom att vara med och stötta och hjälpa en allt tryggare och allt mer digitaliserad personalgrupp. Hon har med sin glädje och sitt engagemang motiverat både personal och elever, och hon har varit en nyckelperson i kommunens digitalisering.