top of page
RA_märke_40Svart_mellan.png

Rektorsakademien
Skolledarutbildning
analog / Live

Datum: 5-6 sep, 17-18 okt, 28-29 nov 2024

Tid: 9.00 - 16.00

Plats: Stockholm

21 995 kr

Under april får du 10% rabatt på kursavgiften

Internat 1

5 sep 2024

Introduktion 
Rektorsutbildningens syfte, mål, struktur, metoder och innehåll.

Chefsdeklaration - den inre kompassen 

Chefsdeklarationen är ett av skolledarens viktiga verktyg för tydlighet gentemot medarbetare, elever och föräldrar och skapar vår inre kompassriktning.

Samhällsutvecklingen - det nya arbetslivet - krav på utbildning 

Vilken typ av samhälle kommer barnen/eleverna att möta och hur hänger det samman med skolans uppdrag om att utveckla barns kunskaper, färdigheter och förmågor för ett funktionellt liv.

Skolans uppdrag- läroplanen i teori och praktik 
Balansen mellan de olika syftena/målen i läroplanen, som framgår av kapitel 1 & 2 och det centrala innehållet i kursplanerna är viktig att förstå. Fokus ligger på det som inte altid så lätt låter sig bedömas och sätts i relation till det lätt mätbara.

Internat 1

6 sep 2024

Förändring som fenomen 

Hur hänger förändring/förbättring ihop med vilja, motivation, progression och känslan av ”vad som är möjligt”? 

Skolledare - person &  roll 

Den personliga utvecklingen har stor betydelse för hur du lyckas i rollen som skolledare. Vilka är dina drivkrafter, styrkor och svagheter? Rollen kan du byta men det är svårt att byta bort dig själv.

Normer - regler - socialt klimat 

Varför blir klimatet och lärandet bättre i en verksamhet som genomsyras av ett medvetet och strategisk värdegrundsarbete i stället för inkonsekventa regler för reglernas skull? Hur hänger det ihop med vår kunskapssyn?

Situationsanpassat ledarskap och gruppens utveckling 1 

Hur utvecklas grupper? Vad präglar mogna och omogna grupper? Vilken betydelse har konflikter för gruppens utveckling? Vad påverkar olika gruppers förmåga att gemensamt fokusera på målet? När är och hur blir grupper som allra mest fungerande?

Internat 2

 

17 okt 2024

Situationsanpassat ledarskap och gruppens utveckling 2 
Hur anpassar du ditt ledarbeteende eller roll som chef efter hur mogna grupper är? Hur läser du gruppers mognadsgrad? När leder jag jag och när låter jag mig ledas?

Bilaga M - hitta och dra nytta av friutrymmet 
Hur kan en alltför grund tolkning av bilaga M begränsa möjligheterna att lösa ert uppdrag? Hur hittar du friutrymmet utan att göra avkall på styrdokumentens intentioner? Ett dåligt samvete hos många rektorer.
- Vi visar konkreta vägar fram som gör skillnad!

 

Schemat - din skolas innehållsdeklaration 
Schemat är ett verktyg för att dels leda och fördela arbete på din skola, men det är också din skolas pedagogiska innehållsdeklaration. Den beskriver ganska tydligt hur väl er pedagogiska idé faktiskt genomsyrar det inre arbetet, men det stannar inte där. Att förstå lite mer om schemat och mekanismerna bakom gör att du kan se möjligheterna snarare än begränsningarna. 

Internat 2

 

18 okt 2024

Beslutsfattande i skolans värld 

För en del skolledare är beslutsfattande laddat. Hur kommer besluten tas emot?  Känner sig medarbetarna delaktiga? Är beslutet det bästa för visionen och verksamhetsidén och för barn och ungas lärande? 

Att förändra en negativ kultur i skolan 

Att bryta en negativ trend och skapa ett mer gynnsamt klimat handlar

om en konklusion av flera delar. En del, som vi sett i tidigare avsnitt,

är kopplat till förmågan att analysera gruppers utveckling och välja

ledarbeteende. Men det finns också andra mekanismer som är minst

lika viktiga att förstå och att ta hänsyn till som skolledare

Case från en verklig huvudman 

Vi tittar närmare på en skarp verksamhet och analyserar varför det ser ut som det gör, vad som eventuellt kan åtgärdas av rektor och biträdande rektor och vad som måste till i hela styrkedjan. 

Internat 3

28 nov 2024 

Kommunikation 

Skolledarens förmåga att kommunicera, presentera och förankra är helt avgörande förutsättning för att kunna förverkliga skolans vision, ta fram strategier och utveckla arbetsmetoder m.m. Genom att stärka denna del av ditt ledarskap kommer du att vinna mycket tid och spara energi, både åt dig själv och för dina medarbetare.

Svåra samtal 

En utmaning för chefer är att hantera 'svåra samtal' med medarbetare

som tex drabbats av personliga tragedier eller är involverade i

konflikter. Även vardagliga pedagogiska samtal kan förbättras om lär

sig att föra dem på ett professionellt sätt.

Babyboomers, millenials, generation x, y, z och alpha 

Vad behöver vi babyboomers och millenials känna till om generation

z och alpha? Hur skiljer de sig från generation x och y och varför är

detta viktigt att förstå för oss babyboomers som arbetar i skolan?

Internat 3

29 nov 2024 

STRATEGISK REKRYTERING OCH BETYDELSEN AV DRIVKRAFTER 

Hur skapar du en rekryteringsprocess som genererar ansökningar

som möter det faktiska kompetensbehovet? En kompetensbaserad

rekryteringsprocess är din verksamhets viktigaste och mest

lönsamma investering.

Chefsdeklaration 

Alla deltagare presenterar sin chefsdeklaration med efterföljande dialog i grupp.

DIPLOMERING 

Deltagarna erbjuds möjlighet att på ett kreativt sätt sätta ord på

nyvunnen kunskap och förståelse inom ramen för kursinnehållet

och dessutom få det dokumenterat på ett sätt som kan användas

framgent.

PARTNER

SMART_Netsmart_ihop_vit.png
bottom of page