top of page

finalister
skolledargalan 2023

Skolledargalan är en återkommande gala för skolledare. Här lyfter vi och hyllar framgångsrika skolledare från hela landet som ges ett välförtjänt erkännande.

Årets DEMOKRATIARBETE

Prisvärd: försvarsmakten

Caroline Wiking

Rektor för Engelbrekts förskola, Halmstad Kommun

Med sin erfarenhet av att bygga en demokratisk organisation från grunden ger Caroline handlingsutrymme för medarbetares självledarskap och professionella utveckling. Detta skapar förutsättningar för personalen att “göra demokrati” i vardagen - att ge alla barn en utbildning för likvärdig tillgång till samhället. När arbetet sedan synliggörs och delas med fler, skapas ringar på vattnet för ett hållbart demokratiskt samhälle.

Carolin_Wiking.JPG
Raija_ikonen.jpg

Raija Ikonen

Skolchef i strängnäs

Raija bygger broar. Med devisen “Alla kan”  - inte bara i skolämnen utan också som samhällsmedborgare - arbetar hon aktivt för att skapa möten och bygga samförstånd mellan aktörer, generationer och kulturer. Med kommunikativa verktyg i skolvardagen ges eleverna konkreta möjligheter att sprida sina tankar och idéer om hur samhället kan påverkas och förändras till det bättre.

Nomineringen för priset skedde under våren då Raija arbetade som rektor i Stockholm stad.

Katarina
Österberg

Rektor, Sofielundsskolan i Sollentuna kommun

Katarina leder aktivt och systematiskt arbetet för demokrati och likvärdighet i hela verksamheten, såväl i utvecklingen av ämnesundervisningen som i arbetet med värdegrundsfrågor. Katarina väjer inte för att lyfta svåra och kontroversiella frågor om kön, identitet, kärlek och heder och låta dem genomsyra samtal och dialog i hela verksamheten, alltid med utgångspunkt i ett starkt fokus på att alla elever ska få möjlighet att lyckas.

Katarina_Österberg.png

Årets värdegrundsarbete

Sladja.jpg

Sladja Mijatovic

Rektor, Aniaragymnasiet Göteborg

Sladja har med sitt modiga, medvetna och tydliga ledarskap skapat en lärmiljö med värdegrunden i centrum. Det systematiska värdegrundsarbetet märks av såväl hos lärare som hos elever som vittnar om en ökad gemenskap, trygghet, delaktighet och inflytande under Sladjas ledning. Sladjas insats och engagemang gör skillnad på riktigt för alla.

Ingeborg Cederlöf Hull

 rektor, Glömstaskolan i Huddinge

Ingeborg har under sin tid på Kästaskolan skapat en tydlig och, av såväl medarbetare som elever, uppskattad struktur för det systematiska värdegrundsarbetet på skolan. Elevens delaktighet präglar de verktyg som används för att levandegöra värdegrunden och skapandet av det som av kollegorna beskrivs som en oas av trygghet, respekt och tillit, och där Ingeborg har varit ledande.

Marie_Edquist.jpeg

Marie Edquist

Rektor, Norrgårdens förskola, kumla

Med målmedvetenhet har Marie skapat förutsättningar för och förankrat vikten av det systematiska värdegrundsarbetet i hela förskolan. Av kollegorna beskrivs Marie som den starka förebilden, som kontinuerligt ger tillfälle för utveckling av det arbete som präglas av trygghet och delaktighet, och som bidrar till såväl tryggare pedagoger som barngrupper.

Årets Innovationsarbete

Prisvärd: Magma

Caroline Andersson

Verksamhetschef grundskola, Mjölby kommun

Med stort mod och tydligt resultatfokus har Caroline genomfört och utvecklat arbetet med datadriven skolförbättring i alla kommunens grundskolor. Hon har integrerat systematiskt kvalitetsarbete och kollegialt lärande, från lärare till rektorsgrupp, och agerat målmedvetet, nytänkande och resultatfokuserat.

Caroline Andersson_2.jpg
Ellen_Sundh.jpg

Ellen Sundh

Rektor, Laxå kommun 

Ellen har genom innovation och mod transformerat förskolorna i Laxå kommun med fokus på barnens lärande. Ellen utvecklat och implementerat nya arbetssätt utifrån läroplanen i samarbete med Örebro universitet, vilket lett till stora framsteg i kvalitet på kommunens förskolor. Genom att inspirera och sprida kunskap får hon medarbetare delaktiga i förändringsarbete, att se lösningar istället för hinder, och säger ofta: Allt går att lösa!

Raija Ikonen

Skolchef, strängnäs

Med fokus på elevernas lärande och kvaliteten i undervisningen har Raija utvecklat skolans systematiska kvalitetsarbete. Genom ständiga resultatuppföljningar anpassas resurser efter elevernas behov, vilket både stimulerar och skapar innovation. Raija är en visionär som främjar nytänkande och samarbete inom skolans professioner.

 

Nomineringen för priset skedde under våren då Raija arbetade som rektor i Stockholm stad.

Raija_ikonen.jpg

Årets elevhälsoarbete

Prisvärd: Allbry

Lena Brodd

rektor, Centralskolan 4-6 Perstorp kommun

Lena arbetar för att alla elever ska få så goda möjligheter som möjligt att nå kunskapsmålen och hon är tydlig med att lärande börjar med välmående och trygghet. Genom hennes sysätt och engagemang har verksamheten drastiskt kunnat minska antalet kränkningar på skolan med effekter som tryggare socialt klimat i både lärmiljön och rastverksamheten. Hennes aktiva och systematiska hälsoarbete i kombination med utveckling av lärande har skapat viktiga insatser och processer som gynnar alla. 

lenabrodd.png
Malin_Hellberg.png

Malin Hellberg

Rektor, Lundbyskolan F-6, Örebro  kommun 

Malin har vågat gå ”utanför ramarna” i hälsoarbetet för att möta de behov som finns i upptagningsområdet. 

Genom en noggrann analys av behov, och förutsättningar, har Malin bidragit utöver det vanliga till både elevers individuella utveckling och lärande, men också i arbetet med att skapa ett tryggare samhälle. Malin har bland annat startat en mötesplats där föräldrar och skola möter varandra jämnbördigt utifrån gemensamma utmaningar, en lokal mötesplats som blivit uppskattad och efterfrågad. 

Eva-Lena Årmyr

Utvecklingsledare, Ånge kommun

Eva-Lena har som verksamhetschef för ”Elevhälsans medicinska insats” visat att det går att sätta individens behov i centrum. Eva-Lena har genom att organisera alla nödvändiga kompetenser och stödfunktioner i ett tvärvetenskapligt team lyckats vända en trend där man nu sätter in hälsofrämjande insatser redan i tidiga åldrarna.  Eva-Lena är en modig lagspelare och förebild som skapat förutsättningar för att kommunens barn och unga både skall må bra och kunna göra sitt bästa i skolarbetet.  

Eva-Lena Årmyr.jpg

Årets rektor - förskola

Ellen_Sundh.jpg

Ellen Sundh

rektor, Laxå kommun

Genom sitt stora engagemang och goda ledarskap har Ellen lyft verksamhetens kvalitet och skapat en positiv kultur där barn och pedagoger både trivs och utvecklas, och bl.a  framgångsrikt främjat värdegrundsarbete och språkutveckling. Hon har också utvecklat samarbetet mellan förskolorna vilket lett till ökad pedagogisk likvärdighet.

Hennes dedikation har lett till betydande framsteg och erkännanden. Ellen Sundh är en förebildlig rektor som prioriterar barnens bästa och visar att inget är omöjligt med rätt ledarskap.

Marianne Björklund

 rektor Maria Park förskolor

Mariannes goda och engagerande ledarförmåga, hennes stora erfarenhet och breda kompetens har resulterat i att hennes förskolor präglas av en dynamisk arbetsmiljö, hög grad av delaktighet och stor medvetenhet hos personalen om förskolans viktiga  uppdrag för hela samhället. Marianne uppmuntrar kompetensutveckling, kollegialt lärande, samverkan och hon är tydlig med både ansvarsfördelning och befogenheter, vilket har resulterat i en verksamhet som präglas av kvalitetsmässig samsyn. 

Marianne.jpg
Anna Jenefjärd Sylvendahl.jpg

Anna Sylvendahl

rektor för Stora Sköndals förskolor  

Anna är en tydlig och engagerande skolledare som inspirerar sina medarbetare och låter dem växa i sina respektive roller. Genom att använda positiv feedback som verktyg i sitt ledarskap ger Anna sin personal goda förutsättningar att utveckla verksamheten inom många områden, allt från värdegrundsarbetet till social utveckling och lärande.

Annas ledarskap präglas mycket av att alltid sätta barnens intressen i centrum och hennes vilja att bygga en positiv arbetsmiljö. 

Årets rektor - skola

Yvania Medina

rektor Annerstaskolan Huddinge kommun

Yvania har med sitt goda ledarskap och stora engagemang lyckats vända en skola med tuffa förutsättningar och stora utmaningar i positiv riktning. När Yvania tillträdde som rektor präglades skolan av trygghertsproblematik, bristande studiero och hög personalomsättning. Trots en komplex situation har Yvania med hjälp av en tydlig vision och stor beslutsamhet tillsammans med sin personal lyckats vända den negativa trenden och återskapat tryggheten där elever och personal trivs och utvecklas.

Rektor Yvania Medina Avila.jpg
ferid bild.jpg

Ferid De Basso

Rektor Hagaskolan Örebro kommun

Ferid har under sina fyra år som rektor på Hagaskolan visat prov på stor ledarförmåga. Skolan som Ferid tog över präglades av ett lågt engagemang, sjunkande måluppfyllelse och omfattande elevflykt. Genom att fokusera på att låta personalen tänka nytt, våga utveckla, tänka i nya perspektiv och genom att öka samverkan mellan skola och samhälle har Ferid ökat såväl engagemang, lärande och trygghet. Ferid är en motiverande, närvarande och inkluderande rektor med ett stort hjärta.

Jennica Berzelius

rektor Veta skola Mjölby kommun

Under sina sex år på Veta skola har Jennica skapat en lärande miljö där elever och personal trivs och utvecklas. Jennica har utvecklat en kultur som präglas av tillit och öppenhet, vilket resulterat in en trygg skola med fokus på lärande. Hennes pedagogiska ledarskap och fokus på kvalitetsutveckling har lett till goda resultat både när det gäller barnens trygghet, sociala-, och kunskapsmässiga utveckling. Jennica är en inspirerande förebild för andra rektorer och engagerar sig aktivt för likvärdiga förutsättningar för eleverna i Mjölby grundskolor. 

Jennica Berzelius.jpg
bottom of page