top of page

Skolledarutbildning

Tillfällen: 

7-8 dec 2023

8-9 feb 2024

18-19 april 2024

-

I priset ingår lunch, kaffe och förfriskningar.

Plats: Stockholm

24 995 kr

Vill du ha mer information? Klicka på boka knappen nedan.

Tillfälle 1

7 dec 2023

Introduktion
Rektorsutbildningens syfte, mål, struktur, metoder och innehåll? Deltagarnas gemensamma förväntningar på utbildningen och identifiering av den samlade deltagarkompetensen. 

Chefsdeklaration - den inre kompassen (intro slutarbete)
Chefsdeklarationen är ett av skolledarens viktiga verktyg för tydlighet gentemot medarbetare, elever och föräldrar. En väl genomarbetad chefsdeklaration skapar riktning. - Vi talar om den inre kompassen!

Samhällsutvecklingen - det nya arbetslivet - krav på utbildning
Vilken typ av samhälle kommer barnen/eleverna att möta och hur hänger det samman med skolans uppdrag om att utveckla barns kunskaper, färdigheter och förmågor för ett funktionellt liv och vad driver nästa generations lärarstudenter?

 

Skolans uppdrag- läroplanen i teori och praktik
Balansen mellan de olika syftena/målen i läroplanen, som framgår av kapitel 1 & 2 och innehållet i kursplanerna. Fokus på det som inte lätt låter sig bedömas istället för status hos det lätt mätbara.

Tillfälle 1

8 dec 2023

Förändring som fenomen

Hur hänger fenomenet förändring samman med vilja, motivation, progression eller med ovilja, motstånd och känslan av ”omöjligt”? Förändring leder inte alltid till förbättring, men förbättring kräver alltid förändring. 

Skolledare - person &  roll

Den personliga utvecklingen har stor betydelse för hur du lyckas i rollen som skolledare. Vilka är dina drivkrafter, styrkor och svagheter? Rollen kan du byta men det är svårt att byta bort dig själv. - Hur skapar du harmoni mellan dessa två?

Normer - regler - socialt klimat

Varför blir klimatet och lärandet bättre i en verksamhet som genomsyras av ett medvetet och strategisk värdegrundsarbete i stället för inkonsekventa regler? Hur hänger det ihop med kunskapssyn och styrdokumenten?

Situationsanpassat ledarskap och gruppens utveckling 1

Hur utvecklas grupper? Vad präglar mogna och omogna grupper? Vilken betydelse har konflikter för gruppens utveckling? Vad påverkar olika gruppers förmåga att gemensamt fokusera på målet? När är grupper som allra mest fungerande?

Tillfälle 2

 

8 feb 2024

Situationsanpassat ledarskap och gruppens utveckling 2
Hur anpassar du ditt ledarbeteende eller roll som chef efter hur mogna grupper är? Hur läser du gruppers mognadsgrad? När leder jag jag och när låter jag mig ledas?

Bilaga M - hitta och dra nytta av friutrymmet
Hur kan en alltför grund tolkning av bilaga M begränsa möjligheterna att lösa ert uppdrag? Hur hittar du friutrymmet utan att göra avkall på styrdokumentens intentioner? Ett dåligt samvete hos många rektorer.
- Vi visar konkreta vägar fram som gör skillnad!

 

Schemat - din skolas innehållsdeklaration
Schemat är ett verktyg för att dels leda och fördela arbete på din skola, men det är också din skolas pedagogiska innehållsdeklaration. Den beskriver ganska tydligt hur väl er pedagogiska idé faktiskt genomsyrar ert arbete, men inte bara det. Det finns en hel del andra fördelar med att förstå lite mer om schemat och mekanismerna bakom varför det ofta ser ut som det gör. 

Tillfälle 2

 

9 feb 2024

Beslutsfattande i skolans värld

För en del skolledare är beslutsfattande laddat. Hur kommer besluten tas emot?  Känner sig medarbetarna delaktiga? Är beslutet det bästa för visionen och verksamhetsiden?  

Mål-Metod-Resurs
Hur utvecklar du din förmåga att få balans mellan mål, metod och resurs? Hur kan du tänka för att öka din förmåga att planera resurser och kompetens för att uppnå era mål?

Att förändra en negativ kultur i skolan
Att bryta en negativ trend och skapa ett mer gynnsamt klimat, eller kultur, i en organisation handlar om en konklusion av flera delar. En del är, som vi sett i tidigare avsnitt, kopplat till skolledarens förmåga att analysera gruppers utveckling och välja ledarbeteende efter det. Men det finns också andra mekanismer som är minst lika viktiga att förstå och att ta hänsyn till i rollen som skolledare. 

Tillfälle 3

18 april 2024

Strategisk rekrytering och betydelsen av drivkrafter
Hur skapar du en rekryteringsprocess som genererar ansökningar som möter kompetensbehovet? Hur kan bör tänka utifrån flera parametrar, som kompetens, erfarenhet, drivkrafter och kunskapssyn? En genomtänkt och kompetensbaserad rekryteringsprocess är en av din skolas viktigaste men också mest lönsamma investering om du gör den genomtänkt.

Kommunikation
Skolledarens förmåga att kommunicera, presentera och förankra är helt avgörande förutsättning för att kunna förverkliga skolans vision, ta fram strategier och utveckla arbetsmetoder m.m. Genom att stärka denna del av ditt ditt ledarskap kommer du att vinna mycket tid och spara energi, både åt dig själv och för dina medarbetare.

Svåra samtal
Ett av chefskapets mer utmanande moment är ”svåra samtal”. Samtal med medarbetare som av olika skäl råkat ut för personliga tragedier eller som hamnat i infekterade konflikter med kollegor, elever eller föräldrar. 

Tillfälle 3

19 april 2024

NPF och 2E (”twice exceptional”)
2E -elever (”twice exceptional”) handlar om barn med hög begåvning i kombination med NPF. 2E är det komplexa i att ha det extra lätt och samtidigt extra svårt i sitt lärande, på samma gång. Dessa elever har ett starkt intellekt, men också svårigheter som begränsar tillgången till det intellektet. Detta kan bli särskilt komplicerat i skolan. 

Presentation av slutarbete + diplomeringscermoni
Deltagarna presenterar sina chefsdeklarationer med efterföljande dialog i grupp.  

PARTNER

SMART_Netsmart_ihop_vit.png
bottom of page