Ulf Leo & Roger Persson

Hur förbättrar vi skolledares arbetssituation?

För att prestera på jobbet behöver skolledare vara friska och motiverade samt ha bra organisatoriska förutsättningar. En utmaning för skolledare idag är att balansera mellan olika krav och förväntningar som påverkar dem i deras ledarskap. Vi har i en nationell undersökning sett att en relativt stor andel skolledare visar tecken på ohälsa vilket kan leda till sjukskrivning, att rektorer lämnar sin anställning och att utvecklingen i förskolan eller skolan stannar av.

 

Denna workshop ingår i en studie som syftar till att undersöka och förbättra skolledares arbetsmiljö. Studien genomförs av forskare på Lunds och Umeå universitet och är finansierad av AFA försäkring. Som deltagare i workshoppen kommer dina åsikter och förbättringsförslag att bidra till forskningsprojektets databas.

 

Workshoppen inleds med en presentation av preliminära resultat från en riksomfattande enkät med svar ifrån mer än 2200 skolledare från alla skolformer. Dessutom presenteras resultat från nio gruppintervjuer som genomförts i tre kommuner i landet.

 

Som deltagare i workshoppen kommer du att samtala med andra deltagare utifrån några problemområden som synliggjorts i studien där en central fråga är – vilka konkreta åtgärder behövs för att förbättra skolledares arbetsmiljö på olika nivåer i utbildningssystemet? Resultatet av denna workshop kommer att vara ett viktigt underlag för den implementeringskatalog som vi ska ta fram för att stödja och förbättra skolledares arbetssituation.

 

Ulf Leo är docent och universitetslektor vid Centrum för skolledarutveckling, Umeå universitet. Han undervisar i det nationella rektorsprogrammet, och han har en mångårig bakgrund som lärare och rektor i grundskolan. Forskningen är inriktat på ledning och styrning i och av skola och förskola med ett särskilt fokus på pedagogiskt ledarskap och professionella normer. 

 

Roger Persson är docent och universitetslektor vid Institutionen för Psykologi samt Avdelningen för Arbets- och miljömedicin, Institutionen för laboratoriemedicin, Lunds universitet. Han undervisar i arbets- och organisationspsykologi på flera olika utbildningar och program. Forskningen är praktiskt inriktad och syftar till hur vi bäst skall förstå och kunna hantera olika typer av arbetsmiljöproblem och andra belastningar i livet som kan påverka stress, hälsa och välmående i den arbetande befolkningen.